شورای اجرایی انجمن

 

علیرضا ابری : رییس شورای اجرایی انجمن

 دکتر سوسن نیکو : نائب رییس

 دکتر لیلا قبادی : مدیر عامل

 سر کار خانم فتحعلی بیگی : انتشارات – فصلنامه

سیما مستعلی : کمیته آموزشی 

علی اسدی : کمیته فضای مجازی و امنیت سایبری

سر کار خانم رسولی : رییس کمیته کتب درسی 

آقای حاتمی : رییس کمیته گردهمایی علمی

 خانم رحیمی : هیئت تحریه 

خانم دکتر بور بور : بازرس اصلی 

زهرا موسوی : بازرس علی البدل

 معصومه قاسمی : کمیته گردشگری

 لعیا جعفری : کمیته پژوهش